Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc tại huyện Pác Nặm