Chợ Mới tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tập trung nguồn lực xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện trong năm 2023.
Từ nguồn lực đầu tư, đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới từng bước được mở rộng, kiên cố hóa. ảnh 1

Từ nguồn lực đầu tư, đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới từng bước được mở rộng, kiên cố hóa.

Để đảm bảo việc đưa các xã theo kế hoạch về đích nông thôn mới, xây dựng thôn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, huyện Chợ Mới đã chuẩn bị nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 - 2023 là hơn 40,2 tỷ đồng. Trong đó năm 2022 là hơn 26,1 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 14 tỷ đồng.

Huyện đẩy mạnh chỉ đạo, rà soát các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2023, huyện phấn đấu các xã Bình Văn, Như Cố, Thanh Thịnh, Nông Hạ duy trì và nâng cao 19 tiêu chí đã đạt. Tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu xã Thanh Vận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022. Trung bình các xã đạt 11,84 tiêu chí/xã. Xã Bình Văn, Như Cố, Thanh Thịnh phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí nâng cao so với năm 2022. Phấn đấu có 15 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Nguồn lực đầu tư đã giúp 03 thôn, gồm thôn Bản Phố xã Cao Kỳ, Bản Tết 1 xã Nông Hạ, Bản Áng xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Bình Văn, Như Cố, Thanh Thịnh, Nông Hạ. Số tiêu chí bình quân đạt 11 tiêu chí/xã.

Hiện nay huyện Chợ Mới chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí xã nâng cao vẫn còn đạt thấp, như xã Như Cố đạt 3/19 tiêu chí, Thanh Thịnh đạt 6/19 tiêu chí, Bình Văn đạt 8/19 tiêu chí.

Năm 2023, với kế hoạch thực hiện 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM còn gặp không ít khó khăn. Đó là nhu cầu lớn nhưng nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế. Nguồn vốn để thực hiện chương trình chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn còn thấp so với yêu cầu từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vùng nông thôn của huyện tập trung chủ yếu ở nơi có địa hình phức tạp, dân cư phân tán, suất đầu tư cao... nên rất khó khăn cho việc đầu tư giao thông, thủy lợi, hệ thống điện. Việc đảm bảo yêu cầu về quy mô diện tích đối với các hạng mục công trình hạ tầng, trường học, nhà văn hóa theo yêu cầu của tiêu chí cũng rất khó thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo cao ảnh hưởng đến thực hiện tiêu chí về thu nhập và nhà ở...

Nhìn nhận rõ khó khăn, huyện Chợ Mới xác định giữ vững các tiêu chí đã đạt được, thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trên cơ sở các kế hoạch đã ban hành và các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn năm 2023, UBND các xã chủ động thực hiện và có giải pháp để hoàn thành. Trong đó giải pháp trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới không cần sử dụng kinh phí. Ưu tiên các nguồn vốn để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là các thôn có kế hoạch đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới: "Huyện đã và đang tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung lồng ghép nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đánh giá các tiêu chí, đặc biệt đối với các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và các hoạt động góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.../.

Xem thêm