Chợ Mới: Nâng cao hiệu qủa công tác hòa giải tại cơ sở

Hoạt động của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Chợ Mới thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hàng trăm trường hợp hòa giải thành đã góp phần giải quyết tốt những vụ việc vi phạm phát luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế những đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Hoạt động của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Chợ Mới thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hàng trăm trường hợp hòa giải thành đã góp phần giải quyết tốt những vụ việc vi phạm phát luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế những đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Một vụ hòa giải tại xã Cao Kỳ.
Một vụ hòa giải tại xã Cao Kỳ.


Để công tác hoà giải đạt hiệu quả, bên cạnh việc quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hoà giải của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tốt việc cấp phát tài liệu, tập huấn phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật cho hoà giải viên; tổ chức các cuộc thi hoà giải viên giỏi ở cấp cơ sở, thu hút hàng trăm tổ viên tổ hoà giải các xã tham gia. Nhờ đó đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng hoà giải của hoà giải viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Riêng năm 2012 đã có 911/911 hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải. Đa phần các hoà giải viên cũng tự củng cố kiến thức cho mình bằng cách tiếp cận các văn bản pháp luật hoặc trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, giúp nhau làm tốt công tác hoà giải. Đặc biệt, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), thông qua các mô hình hay như mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật”, “Tủ sách pháp luật” đã tạo thuận lợi, giúp các hoà giải viên có điều kiện tự học, nâng cao hiểu biết pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ.


Đến nay trên địa bàn đã có 166 tổ hòa giải cơ sở với gần 1.028 tổ viên, trong năm 2012 các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 101 vụ việc tranh chấp thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai cũng như một vài lĩnh vực khác. Các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành công 70 vụ việc, số vụ việc không thành chỉ chiếm khoảng 18, một số vụ việc vẫn đang được tiến hành hòa giải.


Anh Đinh Anh Trường- Cán bộ Tư pháp xã Nông Hạ cho biết: “Năm 2012 tại xã xảy ra 16 vụ tranh chấp nhỏ, trong đó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ, phối hợp giữa một số ban ngành, đoàn thể nên khoảng 90% số vụ trong năm đã được hòa giải thành công”.


Để công tác hòa giải phát huy hiệu quả, hàng năm Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới thường xuyên phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ huyện triển khai các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho cán bộ tư pháp, cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận. Trong hoạt động hoà giải ở cơ sở, ban MTTQ các thôn, bản đã tham gia trực tiếp lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn làm tổ viên tổ hoà giải. Cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể ở thôn, bản đều tham gia làm hoà giải viên, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân ở cơ sở để họ có thể tự nguyện giải quyết với nhau những mâu thuẫn nhỏ. Công tác hoà giải còn được lồng ghép với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng làng văn hoá”…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hoà giải trên địa bàn vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Ở một số nơi, cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thấy hết được vai trò của công tác hoà giải nên trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chưa cụ thể; việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác hoà giải còn chậm; số lượng vụ việc, hiệu quả hoà giải chưa cao. Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn dẫn đến việc thiếu nguồn thông tin, thiếu hiểu biết về luật pháp trong dân. Công tác tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật mới cho đội ngũ hoà giải viên chưa đầy đủ, kịp thời. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác hoà giải ở một số địa phương chưa chặt chẽ; còn tình trạng một số nơi khi sự việc xảy ra chưa phát hiện kịp thời hoặc giải quyết qua loa, nên kết quả hòa giải chưa cao.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trật tự, an ninh ở địa phương, thời gian tới cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải; tăng cường nguồn lực cho công tác hoà giải và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trang bị kinh phí, phương tiện hỗ trợ, tài liệu pháp luật  cho hoà giải viên. Cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác hoà giải ở cơ sở; phân công đầu mối phối hợp thực hiện theo dõi, quản lý, tổ chức và hoạt động của tổ hoà giải; tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân; trong đó chú trọng hình thức PBGDPL thông qua sinh hoạt của các câu lạc bộ nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, góp phần hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trên địa bàn./.

Thu Trang

Xem thêm