Chợ Mới làm tốt công tác giảm nghèo

BBK - Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm huyện Chợ Mới chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ từ đầu năm, nhờ vậy nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.