Chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

BBK - Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Thiết kế: Dương Tuấn

Thiết kế: Dương Tuấn

Xem thêm