Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022