Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/7/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Báo Bắc Kạn đăng toàn văn nội dung Chỉ thị.

Ngày 22/7/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Báo Bắc Kạn đăng toàn văn nội dung Chỉ thị.

Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ảnh 1
Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ảnh 2
Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ảnh 3

 BKĐT

Xem thêm