Cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng 12/01.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các văn bản quy định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm đồng bộ theo các quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các quy định về công tác quản lý biên chế và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh còn thiếu theo phân cấp quản lý; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ theo quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu, chỉ định cán bộ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các đơn vị; quy trình kiện toàn, bổ nhiệm 23 chức danh, bổ nhiệm lại 07 chức danh, tham mưu nhân sự thực hiện quy trình kiện toàn 04 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Tham mưu mở 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho 508 đồng chí thuộc đối tượng 3, ủy viên đảng đoàn, ban cán sự Đảng và 01 lớp cho 1.193 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường tỉnh và trực tuyến tại các điểm cầu các huyện, thành phố, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh…

Toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 894 đảng viên (đạt 89,4% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên lên 36.784 đồng chí. Công nhận đảng viên chính thức cho 984 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt Đảng cho 1.858 lượt đảng viên; khai trừ 14 đảng viên; xóa tên 32 đảng viên; xin ra khỏi Đảng 26 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, còn lúng túng, thiếu linh hoạt; việc nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy ở một số nơi còn chậm và chưa sát với tình hình thực tế, hiệu quả không cao. Việc thực hiện giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số cấp ủy còn hạn chế; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa được quan tâm thường xuyên, vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị chưa đạt kế hoạch.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, toàn ngành xác định triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương. Chăm lo xây dựng, củng cố cấp ủy, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức Đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh biểu dương những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua. Qua các ý kiến, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, rà soát kiến nghị, vướng mắc của các đơn vị, địa phương, nhanh chóng giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng chủ động, linh hoạt, năng động, làm tốt hơn công tác dự báo, dự tính. Nâng cao hơn nữa công tác tham mưu. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong công việc. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, cập nhật những quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung rà soát công tác quy hoạch. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng cần cố gắng hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn, “đúng vai, thuộc bài”, nắm vững các quy định liên quan đến công tác xây dựng Đảng.../.

Xem thêm