Bộ Nội vụ triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính

Sáng 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

Theo Quyết định 876 của Bộ Nội vụ, mục tiêu cụ thể của Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030 là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính hằng năm của các bộ, các tỉnh.

Đánh giá định lượng, kết hợp với định tính; đánh giá kết quả cải cách hành chính với tác động của cải cách hành chính; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính hằng năm của các bộ, các tỉnh. So sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hằng năm của các bộ, các tỉnh. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhận rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính thông tin về Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 và hướng dẫn chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương về các nội dung của Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính kịp thời giải đáp./.

Việt Bắc

Xem thêm