Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 21/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Báo cáo tại Hội nghị thể hiện, 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Các giải pháp, chiến lược chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch... do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao. Bộ cũng đã tập trung giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành với tỷ lệ thuộc nhóm cao nhất (tính đến ngày 10/7/2023, Bộ đã hoàn tất xử lý 166/177 kiến nghị, đạt 94%)…

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương trao đổi về những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp hoàn thành các mục tiêu năm 2023 của ngành tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn ngành, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. ảnh 3

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách để tham mưu điều chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công; rà soát, sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát hiệu quả. Tập trung tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư khi gia nhập và hoạt động trên thị trường theo quy định của pháp luật; theo dõi sát tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, chính xác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025…/.

Xem thêm