BCH Đảng bộ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị lần thứ 5

Ngày 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

BCH Đảng bộ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị lần thứ 5 ảnh 1
 

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới phát triển ổn định; lĩnh vực nông - lâm nghiệp, cây lúa cấy được hơn 1.021ha, đạt 102% kế hoạch; cây ngô đông - xuân gieo trồng được hơn 1.271ha, đạt 101% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 10.966 tấn. Thực hiện trồng rừng sau khai thác và trồng theo các chương trình, dự án khác được hơn 405,9ha, đạt 49,5% kế hoạch; trồng rừng của Lâm trường được 50ha, đạt 62,5% kế hoạch.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 123,4 tỷ đồng, gấp 1,69 lần so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm được trên 6,7 tỷ đồng, đạt 45,49% kế hoạch; trong 06 tháng đầu năm đã thành lập được 07 hợp tác xã, trên địa bàn có tổng số 50 hợp tác xã…

Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục – đào tạo được chú trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa thực sự hiểu quả; công tác xuất khẩu lao động đạt thấp so với kế hoạch; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; hoạt động khai thác vàng trái phép, hoạt động san ủi, đổ đất trái phép, tự ý chuyển, đổi mục đích sử dụng đất còn tiếp diễn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ, thời gian; nguồn thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được huyện xác định gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ mùa, bảo đảm đúng khung thời vụ, quan tâm phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc; tiếp tục thực hiện dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán dự án, tiến độ và chất lượng thi công các công trình…/.

Huyền Thương

Xem thêm