Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn- Chặng đường 10 năm hình thành, phát triển

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thực hiện Kết luận tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), ngày 16/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1277-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngày 31/7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2013.

Các phòng chuyên môn Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ 2023 ảnh 1

Các phòng chuyên môn Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ 2023

Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự quan tâm, cổ vũ, động viên kịp thời của cơ quan báo chí và Nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động ngành Nội chính Đảng tỉnh đã khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và ban hành các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC, cải cách tư pháp được thực hiện kịp thời. Qua đó, góp phần xây dựng, hình thành phương châm “bốn không”: “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo PCTN, TC); tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Chỉ tính từ tháng 6/2022 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 03 vụ án, 02 vụ việc về tham nhũng vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo Chương trình trọng tâm công tác hằng năm được tham mưu chỉ đạo có hiệu quả, trong đó tập trung tham mưu thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ; xây dựng cán bộ ngành Nội chính Đảng tỉnh Bắc Kạn “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”; phối hợp thực hiện công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hơn 500 cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn nói riêng và ngành Nội chính Đảng nói chung quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và kỳ vọng của Nhân dân./.

Để tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác PCTN, TC và cải cách tư pháp trên địa bàn, trong thời gian tới Ngành Nội chính Đảng của tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP, trọng tâm là quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC.

Chỉ đạo nắm, dự báo tình hình an ninh, trật tự; tăng cường các biện pháp giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và tăng cường giáo dục kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức cơ quan tư pháp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, nhất là công tác tiếp dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tích cực, khẩn trương xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thủ tục, trình tự quy định, tránh để tồn đọng kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật và đạo đức cho người dân nhằm giảm thiểu vi phạm và tội phạm trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy định quản lý và bảo vệ rừng, tạo sinh kế cho người dân làm nghề trồng rừng và khai thác rừng.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Xem thêm