Bàn giao hơn 370 điện thoại thông minh cho người có uy tín tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức cấp phát trang thiết bị nghe nhìn là 375 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Mới.
Cấp phát điện thoại thông minh cho người có uy tín của huyện Ba Bể.

Cấp phát điện thoại thông minh cho người có uy tín của huyện Ba Bể.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cấp phát 93 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín của huyện Pác Nặm; 152 chiếc cho người có uy tín của huyện Ba Bể và 130 chiếc cho người có uy tín của huyện Chợ Mới. Tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Việc cấp điện thoại thông minh cho người có uy tín bảo đảm theo dõi, cập nhật thông tin, qua đó góp phần phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện chuyển đổi số./.

Xem thêm