Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 15/01, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, kinh phí được phân bổ thực hiện năm 2023 gồm vốn năm 2022 chuyển sang và vốn năm 2023, cụ thể như sau: Nguồn vốn đầu tư phát triển trên 512 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là trên 539 tỷ đồng. Đến hết 31/12/2023 toàn tỉnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 86,27% kế hoạch.

Bên cạnh đó, một số chính sách dân tộc khác như hỗ trợ học sinh, sinh viên; y tế, bảo tồn phát triển văn hóa trong vùng dân tộc thiểu số… được triển khai hiệu quả, kịp thời.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi còn chậm; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp chỉ đạt thấp so với kế hoạch; một số dự án, tiểu dự án, nội dung đã được trung ương giao vốn nhưng đến nay tạm dừng và chưa tổ chức thực hiện được. Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chính sách dân tộc và các chương trình dự án ở một số địa phương trong tỉnh chưa thường xuyên, kịp thời…

Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, trong đó trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần khẩn trương tổng hợp, phân bổ nguồn vốn của năm 2024 và thống kê các dự án, danh mục dự án theo đơn vị được giao để báo cáo cho UBND tỉnh. Các huyện trong tỉnh chỉ đạo các xã xây dựng biểu tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình để theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành. Đối với các dự án thực hiện từ nguồn vốn đầu tư cần khẩn trương khảo sát, thiết kế và phê duyệt xong trong Quý I/2024. Với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cần bám sát tiến độ và định hướng đầu tư hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình.../.

Xem thêm