Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn: Cải cách hành chính để nâng cao chất lượng chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính. Mục tiêu nhằm xây dựng một cơ quan có chất lượng chuyên môn cao, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn xác định làm tốt công tác CCHC để nâng cao chất lượng chuyên môn.

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn xác định làm tốt công tác CCHC để nâng cao chất lượng chuyên môn.

Để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính (CCHC), Ban Dân tộc tỉnh đã cụ thể hóa một số hình thức tuyên truyền, như: Quán triệt và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động về các nhiệm vụ CCHC trong các cuộc họp, giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ. Tuyên truyền nội dung công tác CCHC lồng ghép trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; thông qua nhiều hội nghị, hội thảo, hoặc lồng ghép với lớp tập huấn của các chương trình, dự án tổ chức... Nhờ đó, cán bộ, công chức và người lao động đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác CCHC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một nội dung trọng tâm trong công tác CCHC của Ban Dân tộc tỉnh. Năm 2023, đơn vị đã thực hiện rà soát, đánh giá 02 TTHC (Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số); đề xuất kiến nghị phương án phân cấp ủy quyền TTHC; thực hiện tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử đối với 02 TTHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Về cải cách thể chế, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND, ngày 01/11/2023 Quy định định mức diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025). Đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-BDT ngày 07/3/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Kế hoạch số 377/KH-BDT ngày 03/5/2023 về Khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025…

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Cán bộ, công chức người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở. Đơn vị luôn thực hiện đảm bảo về việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đã và đang được Ban Dân tộc tỉnh nỗ lực thực hiện. Đến nay, hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc đã hoàn thiện và đưa hệ thống phần mềm vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án. Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được cơ bản công việc quản lý nhà nước của cơ quan, hệ thống mạng LAN, kết nối internet tốc độ cao đảm bảo phục vụ công việc thông suốt. Hiện nay, đơn vị có 02/02 DVCTT toàn trình; 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc IOffice; thư điện tử công vụ; quản lý tài sản, kế toán..., góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng phẩm.

Theo bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh: "Vướng mắc trong công tác CCHC hiện nay là đơn vị không có TTHC thanh toán phí, lệ phí nên ảnh hưởng đến tiêu chí Tỷ lệ TTHC triển khai thanh toán trực tuyến trên tổng số TTHC (được cung cấp thành DVCTT toàn trình hoặc một phần cho phép thanh toán trực tuyến) có thanh toán phí, lệ phí. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin đôi khi còn gặp khó khăn khi triển khai các ứng dụng mới"…

Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC; chú trọng rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn; thống kê các TTHC thuộc phạm vi quản lý, thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC được công bố. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong phạm vi quản lý./.

Xem thêm