Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:

Bài 2: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Xác định rõ điều đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Nhân dân tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tham gia góp ý vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.Nhân dân tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tham gia góp ý vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.

Tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn có hơn 120 hộ, Ban Công tác Mặt trận của tổ đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào, cuộc vận động do các ngành, đoàn thể phát động; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân khu dân cư với cấp ủy chi bộ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp phường; tham gia vào Ban Giám sát đầu tư ở cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở khu dân cư; tổ chức giám sát và động viên Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước theo Hiến pháp, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương…

Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: Chi hội luôn tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của hội viên phụ nữ, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận cùng trao đổi, giải quyết ngay các ý kiến nếu được cử tri, hội viên đồng thuận, nhất trí. Các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được chuyển tải kịp thời lên cấp trên để xem xét, giải quyết.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức đoàn giám sát trực tiếp được 04 cuộc tại các sở, ngành, địa phương, cơ sở; giám sát gián tiếp bằng văn bản 01 nội dung. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã chủ trì giám sát được 147 cuộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 05 cuộc. Tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh khảo sát, giám sát 14 cuộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND cùng cấp giám sát được 127 cuộc. Ban thanh tra nhân dân giám sát được 228 cuộc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 188 công trình, dự án. Qua giám sát đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và kiến nghị với các cấp, ngành liên quan khắc phục…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 26 hội thảo phản biện xã hội vào 31 dự thảo văn bản; tham gia góp ý, phản biện xã hội bằng hình thức gửi văn bản vào 62 dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, chủ trương, chính sách pháp luật của cấp ủy đảng, chính quyền. Qua góp ý, phản biện đã được các cơ quan soạn thảo xem xét tiếp thu, giải trình, góp phần khi ban hành các văn bản đảm bảo phù hợp và có tính khả thi hơn.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các quy định về giám sát, phản biện xã hội, về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xứng đáng là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân./.

Hết

Xem thêm