QUYẾT SÁCH MỞ ĐƯỜNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA BẮC KẠN:

Bài 2 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung để chính sách “chảy mạnh” vào sản xuất

0:00 / 0:00
0:00

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân”. Việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” giờ đây không chỉ là phương châm, mục tiêu của Đảng mà còn là động lực để phát huy nguồn lực từ Nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân, góp phần xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa vì dân.

HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại huyện Ba Bể.

HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại huyện Ba Bể.

Giám sát của HĐND là tổng thể các hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương thay mặt Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước mà Nhân dân ủy quyền tiến hành theo dõi, xem xét, kiểm tra hoạt động của các cá nhân, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát đã làm đúng hay sai, tốt hay chưa tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cũng như việc ban hành những nghị quyết có phù hợp với thực tiễn hay không, sau quá trình triển khai các nghị quyết còn đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân hay không? từ đó có những kiến nghị xử lý để bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân.

Chính vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh được triển khai, đến tháng 5/2018, HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát việc việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08. Theo đó, Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh và các sở, ngành như: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh HTX; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì và thành phố Bắc Kạn…

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để kịp thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Qua công tác giám sát thường xuyên và thực hiện giám sát trực tiếp tại các đơn vị, địa phương vào đầu tháng 3/2022, của Thường trực HĐND tỉnh đã cho thấy một số nội dung quy định chính sách liên kết tại Nghị quyết 08 còn bất cập như: Quy định về quy mô dự án được hỗ trợ trong lĩnh vực chăn nuôi đối với một số loại vật nuôi chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, năng lực của HTX; việc quy định mức hỗ trợ giống, vật tư tối đa cho dự án là chưa phù hợp; việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất liên kết từ ngân sách nhà nước còn thấp, trình tự, thủ tục liên quan đến xây dựng còn phức tạp; chính sách hỗ trợ tín dụng chưa thực hiện được… từ những tồn tại đó, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri, phiên giải trình…

Sau 5 năm triển khai, thực hiện, Nghị quyết 08 đã đi vào cuộc sống, các chính sách hỗ trợ được xác định phù hợp với định hướng phát triển về nông lâm nghiệp của tỉnh; chính sách đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp; là đòn bẩy đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, có sự tham gia của HTX, doanh nghiệp để từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, thực tiễn là dòng chảy không ngừng, nhiều vấn đề nảy sinh cần được phát hiện, điều chỉnh kịp thời. Những chính sách trong Nghị quyết 08 cũng vậy, sau quá trình triển khai, một số đã bộc lộ bất cập, không còn đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng cũng như đòi hỏi sự phát triển chung của tỉnh… HĐND tỉnh đã nhanh chóng nhận ra và tiến hành giám sát để đánh giá lại một cách cụ thể, sau giám sát đã tổ chức phiên giải trình.

Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xây dựng chính sách mới, thay thế Nghị quyết 08 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính sách phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn; đảm bảo không trùng lắp với các chính sách hỗ trợ của Trung ương; phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy, khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm mô hình trồng hồng không hạt tại huyện Na Rì.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm mô hình trồng hồng không hạt tại huyện Na Rì.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các chính sách đã và đang thực hiện, sau thời gian xây dựng, Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua ngày 27/4/2022.

Việc xây dựng chùm chính sách mới nhằm khắc phục những điểm nghẽn của ngành nông nghiệp và PTNT, khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục mở rộng quy mô vào sản xuất thành vùng nguyên liệu nông sản xanh, sạch và đảm bảo an toàn, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm theo từng lĩnh vực.

Nghị quyết đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình. Đồng thời khuyến khích các đối tượng hưởng lợi mạnh dạn tiếp cận và được chính sách mới, nhà nước hỗ trợ một phần nguồn lực về tài chính để phát triển một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và được kết nối theo chuỗi giá trị nâng cao giá trị sản phẩm, có thị trường tiêu thụ ổn định trong nước và quốc tế…

Nghị quyết về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa của HĐND tỉnh mang lợi ích thiết thực cho các HTX và nông hộ trên địa bàn Bắc Kạn.

Nghị quyết về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa của HĐND tỉnh mang lợi ích thiết thực cho các HTX và nông hộ trên địa bàn Bắc Kạn.

Đây là giải pháp quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giao tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Đề án cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035.

Từ Nghị quyết 01 đã có 44 HTX được hỗ trợ hỗ trợ nguồn nhân lực giai đoạn 2022-2025 (lần 1) với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Hiện nay các sở, ngành liên quan và các địa phương đang tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.../.(còn nữa)

Xem thêm