Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:

Bài 1: Giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò, đại diện Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất trong sáng, tâm huyết với công việc, tận tụy phục vụ Nhân dân.
Tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn luôn phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn luôn phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tại tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, thực hiện hướng dẫn của cấp trên, hằng năm Ban Công tác Mặt trận của tổ đều thực hiện đầy đủ công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ban Công tác Mặt trận đã giao nhiệm vụ cho các thành viên giám sát từng nhóm đảng viên. Đồng thời giám sát thông qua các hình thức sinh hoạt định kỳ, tổ chức hội nghị, lấy ý kiến nhận xét và lắng nghe các ý kiến của Nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Huyền Mai, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: Ban Công tác Mặt trận phối hợp với chi ủy chi bộ nghiêm túc thực hiện việc nhận xét, lấy ý kiến hằng năm và đột xuất đối với cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt ở nơi cư trú; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các quy định về nêu gương; có ý kiến phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống…

Đồng chí Lý Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn cho biết: "MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các thông tin, ý kiến kiến nghị chính đáng của Nhân dân được chúng tôi kịp thời phản ánh tới các cấp ủy, chính quyền để giải quyết. MTTQ cũng từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt trong giám sát; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát thường xuyên tại cơ sở".

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai, tuyên truyền Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tới toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân được 130 hội nghị với 2.600 lượt người tham dự; tổ chức mở các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Hằng năm, thông qua việc nắm bắt tình hình và đơn thư phản ánh của các tầng lớp nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phản ánh các vấn đề liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại nơi làm việc và nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đã xây dựng kế hoạch, thành lập 04 đoàn giám sát đối với người đứng đầu là Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tại 16 đơn vị, địa phương trong tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch, thành lập 03 đoàn giám sát đối với người đứng đầu là Thủ trưởng các đơn vị phòng ban và Chủ tịch UBND cấp xã.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Nắm bắt, tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên để kịp thời phản ánh đến các cấp, ngành có liên quan xem xét, chỉ đạo…/.

(Còn nữa)

Xem thêm