Bạch Thông tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Ngày 29/11, Huyện ủy Bạch Thông Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, xác định được vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác phối hợp, tham mưu được nâng cao. Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ và tiềm lực quân sự, an ninh ở các cấp đảm bảo tính vững chắc, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ được quan tâm coi trọng; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Trong thời gian tới huyện Bạch Thông xác định tập trung triển khai quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch…

Dịp này, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện khen thưởng cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm