Bắc Kạn phấn đấu xây dựng 23 xã NTM và NTM nâng cao năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2023, toàn tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 17 xã đạt xã NTM và 06 xã đạt xã NTM nâng cao.
Vi Hương (Bạch Thông) là một trong 17 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2023.

Vi Hương (Bạch Thông) là một trong 17 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2023.

17 xã trong lộ trình phấn đấu đạt xã NTM trong năm 2023 gồm: Bạch Thông 02 xã; Ngân Sơn 01 xã; Ba Bể 01 xã; Chợ Đồn 04 xã; Chợ Mới 01 xã; Na Rì 02 xã và 06 xã chưa đạt chuẩn trong lộ trình năm 2022: Bạch Thông 01 xã; Ngân Sơn 01; Ba Bể 01; Na Rì 02; Pác Nặm 01. 06 xã phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, gồm 04 xã phấn đấu trong năm 2023 và 02 xã chưa đạt trong năm 2022 tại các huyện: Ba Bể 01; Chợ Đồn 01; Na Rì 01; TP. Bắc Kạn 01; Bạch Thông 01 và Ba Bể 01.

Duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành chương trình xây dựng NTM; huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn, xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM. Đối với thôn NTM, phấn đấu có thêm 100 thôn thuộc các xã không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 (50 thôn trong lộ trình phấn đấu năm 2023 và 50 thôn chưa đạt chuẩn trong lộ trình năm 2022)./.

Xem thêm