Bắc Kạn phấn đấu tăng ít nhất 02 bậc chỉ số xếp hạng kinh tế số, xã hội số

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 428/NQ/BCSĐ về thúc đẩy hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 02 bậc chỉ số xếp hạng kinh tế số, xã hội số so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số với trọng tâm là xây dựng các nền tảng số dùng chung, thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh việc ứng dụng, triển khai các giải pháp công nghệ số và dữ liệu số trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tận dụng tối đa các nền tảng số quốc gia sẵn có của các bộ, ngành để tạo hạ tầng nền tảng, đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. Phát huy sự sáng tạo của người dân trong xã hội số; đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số kết nối cho người dân; tăng tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chất lượng ở vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng; phát triển nền tảng địa chỉ số, bản đồ số tạo hạ tầng mềm cho phát triển kinh tế số và xã hội số. Phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 02 bậc chỉ số xếp hạng kinh tế số, xã hội số so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Thảo luận các nội dung Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Để đạt các mục tiêu đề ra, nghị quyết xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về chuyển đổi số nói chung và kinh tế số, xã hội số nói riêng; chú trọng khơi gợi tinh thần chủ động, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong mỗi người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng số cơ bản cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nghệ thông tin và chuyên trách chuyển đổi số và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Chú trọng đào tạo đạt chuẩn kỹ năng số cho sinh viên, học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thúc đẩy các hoạt động giao dịch trực tuyến không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện và triển khai Chương trình thúc đẩy dịch vụ thanh toán di động (Mobile-Money). Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; nghiên cứu thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp số, gồm doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi các doanh nghiệp truyền thống thành doanh nghiệp số.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý kinh tế số, xã hội số. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, quản lý các chỉ số về kinh tế số, xã hội số. Thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình và kết quả thực hiện.../.

Anh Thúy

Xem thêm