Bắc Kạn: Hơn 11.000 cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

BBK- Ngày 06/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 6) tiếp tục chương trình làm việc.

Tại tỉnh Bắc Kạn, ngoài điểm cầu Hội trường tỉnh, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 184 điểm cầu huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 11.000 cán bộ, đảng viên dự.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt những nội dung trọng tâm và những điểm mới đáng lưu ý của Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phân tích tình hình trong nước và quốc tế, làm rõ bối cảnh ra đời của Nghị quyết; những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn của Nghị quyết; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh 5 nhóm quan điểm chỉ đạo có tính toàn diện của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Tiếp đó, Hội nghị nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”. Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm rõ sự cần thiết và quá trình xây dựng Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia. Đánh giá thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước giai đoạn vừa qua. Nội dung chủ yếu của Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 và bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 6 củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiến hành ngay một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 6 với những hình thức phù hợp nhất cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần các nghị quyết, kết luận.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt. Đồng thời kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là các đảng đoàn, Ban cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hoá các nội dung nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp…/.

Nông Vui

Xem thêm