Ba Bể: Sản xuất nông nghiệp một năm thắng lợi

Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, năm 2012 huyện Ba Bể đã giành được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, năm 2012 huyện Ba Bể đã giành được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Người dân huyện Ba Bể vui mừng với một vụ mùa thắng lợi
Người dân huyện Ba Bể vui mừng với một vụ mùa thắng lợi

Đối với cây lúa, cả năm toàn huyện thực hiện gieo cấy được 3.836ha, đạt 107% kế hoạch, sản lượng ước đạt 18.558/17.432 tấn, đạt 106% kế hoạch. Trong đó vụ xuân gieo cấy được 1.584/1.500ha, đạt 105,6% so với kế hoạch, trong đó giống lúa thuần chiếm trên 65%, năng suất và sản lượng đạt kế hoạch đề ra.

Vụ mùa huyện đã gieo cấy được hơn 2.252/2.100ha, đạt trên 107% kế hoạch, cơ cấu giống chủ là lúa thuần (Bao thai, nếp địa phương, Khang dân…). Hiện nay người dân đã thu hoạch xong lúa vụ mùa, năng suất bình quân đạt 43 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 9.687/9.030 tấn, đạt 107,3%.
 


Như vậy, cả hai vụ lúa của huyện trong năm 2012 đều thắng lợi cả về diện tích gieo trồng và sản lượng. Bên cạnh cây lúa, cây ngô cũng hoàn thành thắng lợi khi vượt cả về năng suất và diện tích gieo trồng. Với tổng diện tích gieo trồng cả năm là 2.514ha, đạt 104,75% kế hoạch, sản lượng đạt khoảng: 9.751 tấn.



Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể đánh giá: Do gặp các yếu tố thuận lợi về thời tiết, chủ động được nguồn nước phục vụ cho sản xuất, cùng với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, thường xuyên thăm nắm, phát hiện và phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại nên năng suất của cây trồng đã được đảm bảo, giúp sản xuất nông nghiệp của huyện giành thắng lợi.


Bên cạnh lúa và ngô, nhìn chung các cây trồng khác cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Cây dong riềng 470/300ha, đạt 156,8% kế hoạch, năng suất ước đạt 70 tấn/ha, sản lượng ước đạt 32.929,7 tấn, đạt 137% kế hoạch; cây sắn trồng đạt 652,31/350ha; cây mía đạt 19,7/20ha…



Thắng lợi vụ mùa đã góp phần làm tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 của huyện vượt so với năm 2011, đạt khoảng: 28.130tấn. Trong đó sản lượng thóc đạt 18.558 tấn, bằng 106,5% kế hoạch; sản lượng ngô đạt 9.751,92tấn, bằng 96,74% kế hoạch đề ra./.


Duy Khánh

Xem thêm