Ba Bể: Giải ngân vốn Chương trình MTQG đạt thấp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Chương trình MTQG, huyện Ba Bể đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, chủ động triển khai theo kế hoạch... Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn vẫn đạt thấp.
Hiện nay các đơn vị, địa phương đang tích cực phối hợp thực hiện Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. ảnh 1

Hiện nay các đơn vị, địa phương đang tích cực phối hợp thực hiện Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tổng vốn tỉnh điều hành và dự toán của huyện được phân bổ kinh phí trong năm 2023 và năm 2022 chuyển sang là hơn 110 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến 15/7/2023 đạt hơn 13,1 tỷ đồng, bằng 11,9% kế hoạch vốn giao. Trong đó vốn đầu tư giải ngân được hơn 8,9 tỷ đồng, đạt 20,1%; vốn sự nghiệp giải ngân được 4,2 tỷ đồng, đạt 6,4% kế hoạch.

Theo ông Lưu Quốc Trung, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể: Quá trình triển khai thực hiện, huyện gặp một số khó khăn. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có kinh phí lớn, nhiều hoạt động, hồ sơ và thủ tục thanh quyết toán phức tạp. Một số đơn vị được giao kinh phí thực hiện các dự án, tiểu dự án thiếu con người để tổ chức thực hiện vì còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác của đơn vị...

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Ba Bể, một phần nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn chương trình MTQG đạt thấp là do định mức hỗ trợ nhà ở ban hành chậm, chưa có định mức cho sửa chữa nhà ở (tại Điều 7, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc có quy định nội dung này và địa phương có nhu cầu, nhưng chưa có hướng dẫn. Nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán giữa Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc và Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính không thống nhất (Thông tư số 15/2022/TT-BTC không có nội dung hỗ trợ vật dụng dẫn nước, trong khi địa phương có nhu cầu hỗ trợ vòi dẫn nước).

Hiện nay Uỷ ban Dân tộc chưa ban hành Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề tại Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Uỷ ban Dân tộc và hướng dẫn thực hiện, nên các địa phương cơ sở chưa triển khai được nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5. Các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, giải đáp kiến nghị của địa phương chưa kịp thời, chưa thống nhất nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Để triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn, thời gian tới huyện Ba Bể đặt ra một số giải pháp như: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa lớn, khơi dậy, phát huy tính tự giác, tự nguyện của người dân cùng thực hiện.

Tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; đảm bảo huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; huy động tối đa các nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã và nguồn lực do Nhân dân đóng góp, ủng hộ tự nguyện. Bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo cụ thể, rõ ràng, có xác định theo thứ tự ưu tiên đối với từng công trình, từng tiêu chí, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí.

Đối với vốn đầu tư của Dự án 1 về các nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất trong quá trình triển khai, nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất địa phương không thực hiện được do không có quỹ đất. Huyện Ba Bể mong muốn cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn kinh phí dự kiến cho hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất sang hỗ trợ nhà ở./.

Xem thêm