Tài chính - Ngân hàng:

Agribank Bắc Kạn hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Agribank Bắc Kạn) đã thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là chung tay, chia sẻ cùng doanh nghiệp và cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Agribank Bắc Kạn hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ảnh 1
Khách hàng thực hiện giao dịch tại Agribank Bắc Kạn.

Theo Agribank Bắc Kạn, kết thúc năm 2021, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt 4.115 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu), tăng 496 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 134% kế hoạch năm (tốc độ tăng trưởng 13,7%). Nguồn vốn của toàn chi nhánh chiếm 40% thị phần nguồn vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (4.115 tỷ đồng/10.250 tỷ đồng).

Tổng dư nợ đạt 3.236 tỷ đồng, tăng so đầu năm 104 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 3,3%. Tổng dư nợ của chi nhánh chiếm 31% thị phần dư nợ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (3.236 tỷ đồng/10.430 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 2.334 tỷ đồng, chiếm 72% tổng dư nợ.

Dòng vốn tín dụng của Agribank Bắc Kạn tiếp tục được tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Qua đó, giúp người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tài chính cần thiết, nâng cao đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực đẩy lùi nạn tín dụng “đen”.

Trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 tới đời sống, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, để tạo điều kiện cho các khách hàng đang vay vốn, Agribank Bắc Kạn thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét điều chỉnh giảm lãi suất theo thẩm quyền của giám đốc chi nhánh đối với 06 khách hàng.

Thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho 24.959 khách hàng với dư nợ điều chỉnh lũy kế 3.634 tỷ đồng theo chỉ đạo của cấp trên. Việc giảm lãi suất và giải ngân ưu đãi lãi suất đã giúp cho khách hàng ổn định và duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, trả nợ gốc lãi phân kỳ đúng kỳ hạn.

Chất lượng thẩm định đã được nâng lên, chất lượng tín dụng dần được nâng cao, không có hiện tượng che giấu nợ xấu. Một số dự án lớn như thủy điện, sản xuất gạch, trang trại lợn… hoạt động có hiệu quả, trả nợ đúng phân kỳ, đúng theo phương án sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện miễn giảm lãi, phí theo Văn bản số 575/QĐ-HĐTV-TD ngày 29/9/2020 của Hội đồng thành viên Agribank, trong năm 2021 Chi nhánh đã họp giảm lãi cho 33 khách hàng (31 khách hàng cá nhân và 02 khách hàng pháp nhân) với số tiền miễn, giảm lãi là hơn 7,84 tỷ đồng.

Điều chỉnh giảm lãi suất (biên độ điều chỉnh từ 0,3% - 0,5%/năm) thời hạn điều chỉnh giảm 12 tháng cho 06 khách hàng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh. Điều chỉnh giảm lãi cho 24.959 khách hàng theo Văn bản số 6338/NHNo-TD ngày 14/7/2021 với số tiền miễn giảm hơn 8,6 tỷ đồng. Cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ đối với 17 khách hàng, dư nợ cơ cấu hơn 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, giải ngân cho vay theo Văn bản số 2596/NHNo-TD ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Tổng Giám đốc Agribank đối với 02 khách hàng, số tiền giải ngân hơn 62 tỷ đồng.

Giải ngân cho vay ưu đãi lãi suất doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các khoản vay trung, dài hạn theo Văn bản số 7475/NHNo-TD ngày 28/9/2020 của Agribank đối với 01 khách hàng, số tiền giải ngân hơn 33,3 tỷ đồng. Giải ngân cho vay ưu đãi lãi suất doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các khoản vay ngắn hạn, trung, dài hạn theo Văn bản số 5838/NHNo-TD ngày 30/6/2021của Agribank đối với 02 khách hàng, số tiền giải ngân hơn 24,8 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Agribank Bắc Kạn tập trung nắm bắt quy hoạch, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu vốn của từng ngành nghề, lĩnh vực để mở tín dụng cho phù hợp. Ưu tiên vốn đầu tư doanh nghiệp nhỏ và vừa; đáp ứng kịp thời nhu cầu cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn và các đối tượng ưu tiên khác.

Tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Giám đốc Agribank về việc ban hành quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong hệ thống Agribank.../.

H.V

Xem thêm