Ngân Sơn chú trọng công tác phát triển đảng viên
Xác định bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các cấp ủy đảng huyện Ngân Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm xây dựng, phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng đội ngũ đảng viên.