Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.