Lan tỏa sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương vừa phối hợp xuất bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm ý nghĩa, có tầm quan trọng đặc biệt về cả lý luận và thực tiễn, có sức thuyết phục và lan tỏa lớn đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế.