Thông báo Luồng xanh nội tỉnh kết nối với Luồng xanh Quốc gia của Bắc Kạn

17:35, 09/08/2021

Ngày 09/8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 58/TB-SGTVT công bố “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh kết nối với Luồng xanh quốc gia trong phòng, chống dịch Covid-19 khi tỉnh Bắc Kạn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung như sau:

1. "Luồng xanh nội tỉnh" các huyện, thành phố kết nối với hệ thống luồng xanh quốc gia:

1.1. Thành phố Bắc Kạn:

- Lộ trình 1: TP.Bắc Kạn- QL3- QL3mới- Luồng xanh Quốc gia (Tp.Bắc Kạn- X.Thanh Thịnh- QL3 mới- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 2: TP.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh Quốc gia (TP.Bắc Kạn- X.Thanh Thịnh- TT.Đồng Tâm- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 3: TP.Bắc Kạn- ĐT.259- QL3-  Luồng xanh Quốc gia (Tp.Bắc Kạn-X.Thanh Mai- X.Nông Hạ- TT.Chợ Mới- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.2. Huyện Ba Bể:

- Lộ trình 1: Hồ Ba Bể-  ĐT.258- QL.279- QL3- Luồng xanh Quốc gia (Hồ Ba Bể- TT.Chợ Rã- X.Hà Hiệu- TT.Nà Phặc- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 2: Hồ Ba Bể- ĐT.258- QL3- Luồng xanh Quốc gia (Hồ Ba Bể- TT.Chợ Rã- X.Mỹ Phương- Thị trấn Phủ Thông- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 3: Hồ Ba Bể- ĐT.254 - QL3B- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Nam Mẫu- X.Nam Cường- TT.Bằng Lũng- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 4: Hồ Ba Bể- ĐT.258- ĐT.257B- QL3B- QL3- Luồng xanh Quốc gia (Hồ Ba Bể- X.Thượng Giáo, H.Ba Bể- X.Phương Viên, H.Chợ Đồn- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 5: ĐT.253- QL.279- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Phúc Lộc- X.Hà Hiệu- TT.Nà Phặc- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.3. Huyện Bạch Thông:

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông- QL3- Tp.Bắc Kạn- Luồng xanh Quốc gia (TT.Phủ Thông- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.4. Huyện Chợ Đồn:

- Lộ trình 1: TT.Bằng Lũng-QL3B- QL3-  Luồng xanh Quốc gia (TT.Bằng Lũng- QL3B- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 2: TT.Bằng Lũng- QL3C- QL3- Luồng xanh Quốc gia (TT.Bằng Lũng- X.Bình Trung- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 3: TT.Bằng Lũng- QL3B- ĐT.254B- QL3C- QL3- Luồng xanh Quốc gia (TT.Bằng Lũng- X.Đông Viên- X.Bình Trung- H.Định Hóa- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 4: TT.Bằng Lũng- QL3C- ĐT.259B- ĐT.259- QL3- Luồng xanh Quốc gia (TT.Bằng Lũng- X.Bình Trung- X.Yên Mỹ-X.Thanh Mai- X.Nông Hạ- TT.Chợ Mới- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 5: ĐT.257C - ĐT.254- QL3B- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Xuân Lạc- X.Ngọc Phái- Thị trấn Bằng Lũng- QL3B- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.5. Huyện Na Rì:

- Lộ trình 1: QL3B- TT.Yến Lạc- QL3B- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Cường Lợi- TT.Yến Lạc- X. Côn Minh- P.Xuất Hóa- TT.Đồng Tâm- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 2: QL3B- TT.Yến Lạc- QL3B- ĐT.256- QL3- hoặc QL3 mới- Luồng xanh Quốc gia (X.Cường Lợi- TT.Yến Lạc- X.Trần Phú- X.Liêm Thủy- QL3 mới hoặc TT.Đồng Tâm- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 3: QL3B- TT.Yến Lạc- QL3B- QL.279- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Cường Lợi- TT.Yến Lạc - X.Lam Sơn- X.Văn Lang- X.Hiệp Lực, H.Ngân Sơn- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 4: QL3B- TT.Yến Lạc- QL3B- ĐT.253B- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Cường Lợi- TT.Yến Lạc- X.Côn Minh-  TT.Phủ Thông- TP.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh Quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.6. Huyện Ngân Sơn:

- Lộ trình 1: QL3- X.Vân Tùng- QL3- Luồng xanh Quốc gia (Đèo Cao Bắc- X.Vân Tùng- TT.Phủ Thông- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 2: ĐT.251- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Cốc Đán- X.Bằng Vân- X.Vân Tùng- TT.Phủ Thông- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 3: ĐT.252 - QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Quang Trọng- X.Đức Vân- X.Vân Tùng- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 4: ĐT.252B - QL.279 - QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Vân Tùng- X.Thuần Mang - X.Hiệp Lực- TT.Phủ Thông - Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.7. Huyện Pác Nặm:

- Lộ trình 1: X.Bộc Bố- ĐT.258B- QL.279- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Bộc Bố- TT.Chợ Rã- X.Hà Hiệu- TT.Nà Phặc- Tp.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

- Lộ trình 2: X.Bộc Bố- ĐT.258B- ĐT.258- QL3- Luồng xanh Quốc gia (X.Bộc Bố- TT.Chợ Rã- X.Mỹ Phương- Thị trấn Phủ Thông- TP.Bắc Kạn- QL3- Luồng xanh quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác) và ngược lại.

1.8. Huyện Chợ Mới:

- Lộ trình 1: TT.Đồng Tâm- ĐT.256- QL3 mới- QL3- Luồng xanh Quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác và ngược lại.

- Lộ trình 2: TT.Đồng Tâm- QL3- Luồng xanh Quốc gia, Thái Nguyên, Hà Nội, các tỉnh khác và ngược lại.

2. Tổ chức thực hiện.

2.1. Các đơn vị kinh doanh vận tải:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa); Khi phương tiện lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS- COV-2.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

- Phương tiện vận tải của đơn vị phải hoạt động đúng lộ trình theo luồng xanh đã được cấp thẻ nhận dạng mã QRCode.

- Có kế hoạch vận chuyển hàng hóa phù hợp để hoạt động vận tải thuận lợi, thông suốt; theo dõi thông tin tại các chốt kiểm dịch về tình trạng ùn tắc giao thông để điều chỉnh thời gian vận chuyển đến chốt kiểm dịch cho phù hợp để không bị ảnh hưởng việc ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

2.2. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn giao:

- Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và người lái bố trí cán bộ thường trực 24/24h tất cả các ngày trong tuần để hướng dẫn, cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

- Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Công an, các đơn vị có liên quan phân luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân đảm bảo thuận lợi, thông suốt khi đi qua các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác hậu kiểm đối với các phương tiện đã được cấp giấy nhận diện có mã QRCode hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2.3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng phương án kết nối giao thông các tuyến đường địa phương với Luồng xanh nội tỉnh; phối hợp thông báo trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng về vị trí các chốt kiểm soát; số điện thoại đường dây nóng và trình tự, nội dung, quy trình kiểm soát tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát bệnh dịch Covid-19 trên địa bàn thực hiện kiểm tra nhanh (bằng hình thức quét mã QR Code) đối với các phương tiện vận tải được Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố cấp Thẻ nhận diện phương tiện (luồng xanh) khi có đầy đủ thông tin, phương tiện được ưu tiên đi qua; tránh tình trạng ùn tắc kéo dài tại các chốt kiểm soát.

2.4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn:

Phối hợp thông tin tuyên truyền về Luồng xanh nội tỉnh kết nối với Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 khi tỉnh Bắc Kạn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2.5. Đề nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

Phối hợp triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để hoạt động vận chuyển được thuận lợi, thông suốt, an toàn.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị phối hợp và tổ chức thực hiện./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Quang Hùng


Ý kiến bạn đọc