HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và khai thác chợ tại Chợ Đồn
Ngày 20/9, Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đi giám sát về tình hình công tác quản lý và khai thác chợ trên địa bàn huyện Chợ Đồn.