UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
17:45, 03/03/2022
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.