TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
15:48, 08/12/2021
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026