Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết
00:07, 08/12/2021
Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết