Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn
06:07, 09/12/2021
Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn