Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ
00:10, 08/12/2021
Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ