BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
11:13, 06/12/2021
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026