Tiếp nhận gần 280 tấn hàng hóa ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19
18:05, 27/08/2021

Tiếp nhận gần 280 tấn hàng hóa ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19