Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X: Thông qua các nghị quyết và bế mạc
16:17, 08/08/2021

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X: Thông qua các nghị quyết và bế mạc