Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết
10:46, 07/08/2021

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết