Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X: Thông qua các nghị quyết và bế mạc
07:52, 15/07/2021

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X: Thông qua các nghị quyết và bế mạc