Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021
12:09, 22/07/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.