Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo và bầu Chủ tịch HĐND tỉnh
16:37, 30/06/2021

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X: Nghe các báo cáo và bầu Chủ tịch HĐND tỉnh