Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X
16:37, 30/06/2021

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X