Thi đua xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Năm 2022, tỉnh ta tiếp tục triển khai thực hiện phong trào này với nhiều nội dung trong đó có việc thực hiện vận động xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh ở các khu dân cư.