Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả

09:54, 01/02/2022

Năm 2021, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực thực hiện các mục tiêu, giải pháp quyết liệt, cụ thể của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục có nhiều chuyển biến. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong việc xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả.

Công dân giao dịch TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Công dân giao dịch TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Những kết quả nổi bật

Điểm lại kết quả từ công tác cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh cho thấy, các nhiệm vụ CCHC tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Cụ thể, các văn bản được ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có tính khả thi trong thực hiện. Thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, thống kê, công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp duy trì thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm công sức, thời gian đi lại nên được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp.

Bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được rà soát sắp xếp và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể nên không có sự chồng chéo, trùng lắp. Vị trí việc làm công chức, viên chức được rà soát, điều chỉnh phù hợp theo quy định; công tác tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện và nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư; các đơn vị sử dụng các phần mềm dùng chung đã triển khai ngày một hiệu quả. Hệ thống ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước được duy trì hoạt động, đổi mới phù hợp với thực tiễn, như: Năm 2021, tỉnh đã triển khai kết nối thành công đến 3 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác thực thông tin công dân trong giải quyết TTHC; đưa vào sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử PayGov. Tỉnh đã kết nối và đưa vào khai thác sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Đây là dịch vụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và từng bước tạo lập hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử cho người dân. Đến nay, 100% huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và Sở Tư pháp có cán bộ chuyên môn được cấp quyền sử dụng dịch vụ này thông qua tài khoản đăng ký trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, năm 2021 tỉnh đã ban hành danh mục, rà soát và cấu hình trên hệ thống các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đạt 77% (tăng 20% so với năm 2020).

Tỉnh tích cực xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Trong năm 2021, tỉnh đã thu hút được 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 1.681 tỷ đồng.

Tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả

Mô hình hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh.
Mô hình hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

Mặc dù đạt nhiều kết quả nổi bật, song công tác CCHC còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, như: Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa cao. Việc cung cấp, chia sẻ thông tin chưa đầy đủ và kịp thời. Việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do hiện nay các bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Việc bố trí cán bộ tại các đơn vị hành chính cấp xã mới sáp nhập còn gặp khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa thật sự đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, chưa thật sự hình thành “công dân điện tử”...

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả, cùng với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực CCHC trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tuân thủ đúng quy trình luật định; xây dựng cơ chế chính sách sát với tình hình thực tế của tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC, đẩy mạnh rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; công bố, công khai danh mục TTHC kịp thời; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tiếp tục cải thiện chất lượng trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu truy cập của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai thác thông tin và nộp hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí, tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp đối với các đơn vị đủ điều kiện. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng xây dựng chính quyền điện tử; thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ và đưa vào khai thác sử dụng các dịch vụ dữ liệu chia sẻ với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương đến địa phương và giữa các hệ thống thông tin trong tỉnh. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thúc đẩy triển khai thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số./.

Việt Bắc

 

 


Ý kiến bạn đọc