Hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Bắc Kạn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

07:31, 31/10/2021

Bắt đầu từ năm 2013, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) được chính thức quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân...

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể Nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Ngày Pháp luật còn là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Với tỉnh Bắc Kạn, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Ngày Pháp luật nói riêng luôn được quan tâm, nâng cao chất lượng và tổ chức đổi mới bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa phương, đặc thù là tỉnh miền núi, với trên 88% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Năm 2021, thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-BTP ngày 30/7/2021 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 07/9/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của tỉnh Bắc Kạn năm 2021 với Chủ đề tuyên truyền là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII”.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, Kế hoạch đề ra các nội dung hoạt động: Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc phổ biến các văn bản pháp luật mới. Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”. Tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam, gồm: Xây dựng và phát sóng chuyên mục “Khách mời trường quay” trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; phổ biến, tuyên truyền trên trang Fanpage “Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn”; biên soạn Sổ tay điện tử về tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các phương tiện trực quan như: Treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn… về Ngày Pháp luật tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, trên các tuyến đường phố chính, địa điểm công cộng.

Đến nay, nhiều hoạt động đã được tổ chức triển khai thực hiện như: Các sở, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch, văn bản hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021 như: Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND thành phố Bắc Kạn, huyện Na Rì, huyện Chợ Mới; Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể…

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với nội dung tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, từ 08h00’ ngày 20/9/2021 đến 08h00’ ngày 20/10/2021, thu hút được 10.432 lượt người tham gia. 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có người tham gia Cuộc thi, trong đó một số cơ quan, đơn vị, địa phương có số người tham gia thi cao như: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Na Rì... Căn cứ kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức công nhận kết quả và xếp giải thưởng cho 21 cá nhân, 14 tập thể.  

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng và duy trì trang Fanpage “Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn” để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các chỉ đạo, hoạt động liên quan đến công tác pháp luật; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng chuyên mục “Khách mời trường quay” để trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến Ngày Pháp luật, thực trạng và giải pháp thi hành pháp luật hiện nay trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; phát hành 600 cuốn Bản tin Tư pháp Bắc Kạn số 03 năm 2021 với chủ đề chính là “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

Tại huyện Pác Nặm, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật tại Trường PTDT nội trú huyện; Hội thi “Thanh niên với pháp luật” tại xã Nghiên Loan. Tại Hội thi, các học sinh, thanh niên tranh tài sôi nổi với các nội dung liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); các văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường…

UBND huyện Chợ Mới ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và một số luật khác như Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Luật Cư trú năm 2020… cho đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và đại diện hộ gia đình có con, em trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2021 tại các cụm xã Thanh Thịnh, Thanh Mai, Thanh Vận; Quảng Chu; Nông Hạ; Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư.

Có thể nói, Ngày Pháp luật là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Việc ban hành Kế hoạch với các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, qua đó nhắc nhở, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Quốc Trung-

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Bắc Kạn


Ý kiến bạn đọc