Tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác thể dục, thể thao của tỉnh đã có những bước phát triển khá mạnh.