Kỷ luật Cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Chính trị và đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
08:17, 03/12/2022
Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn có thông báo số 19/TB-UBKTTU về việc thông báo kết luận nội dung Kỳ họp thứ 11.