Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

08:24, 25/12/2021

Sáng 24/12, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nông Đình Nhạ trao tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2021
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nông Đình Nhạ trao tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2021.

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã kịp thời đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tạo cơ sở cho sự thống nhất về nhận thức và hoạt động của các cấp Hội, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động.

Từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, các cấp Hội, chi hội trực thuộc đã triển khai toàn diện, có chất lượng và hiệu quả các mặt công tác. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ Hội và hội viên ổn định, các cấp Hội và hội viên tin tưởng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp Hội đã tích cực tổ chức triển khai các hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham gia góp ý kiến xây dựng các dự án luật, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thực hiện có hiệu quả, mở rộng tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và nhóm yếu thế trong xã hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng  nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định...

Hội Luật gia tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là: Quan tâm công tác tổ chức, cán bộ và phát triển hội viên. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến và góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Tăng cường phối hợp với cơ quan tư pháp, các tổ chức có liên quan tham gia công tác giám sát thi hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật...

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2021./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc