Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”
Theo Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” tổ chức từ 08 giờ 00 phút ngày 20/9/2021.