Chợ Đồn duy trì và phát triển sản phẩm OCOP
Hết năm 2020, huyện Chợ Đồn có 20 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong đó chủ yếu là các sản phẩm về đồ ăn, đồ uống. Việc cần làm của huyện là tiếp tục tuyên truyền, vận động để giữ vững các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm mới phù hợp với thế mạnh, điều kiện của địa phương.