Nâng cao thương hiệu và giá trị sản phẩm OCOP
Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” được tỉnh Bắc Kạn triển khai từ năm 2018. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và các chủ thể, đến nay toàn tỉnh đã có 155 sản phẩm OCOP, chất lượng và thương hiệu ngày càng được khẳng định trên thị trường, mang lại giá trị kinh tế cao.