Quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND, ngày 26/5/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm có 3 chương, 10 điều, quy định cụ thể về các tiêu chí; cơ chế quản lý, vận hành, kiểm tra giám sát; trách nhiệm của các bên liên quan trong vận hành điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.