Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021

09:29, 20/06/2021

Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo đó, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới gồm 16 tiêu chí chia thành nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng và nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn.

Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới được áp dụng đối với các thôn thuộc các xã trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí, quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn các xã, thôn tổ chức thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021, đảm bảo đúng quy định./.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc